Lunch

Joe’s Sushi Experience

42 Lane Street Road
  • Sushi – $1
  • More sushi – $2